W ciągu ostatnich miesięcy na rynkach finansowych obserwujemy znaczną zmienność, a kryptowaluty, w szczególności Bitcoin, nie stanowią wyjątku. Ceny Bitcoina w ostatnim okresie oscylowały w szerokim zakresie, generując niepewność i zainteresowanie inwestorów. W niniejszym artykule skupimy się na analizie zmian notowań Bitcoina w ostatnim tygodniu, od 22 do 18 maja, aby zrozumieć, jak ta popularna kryptowaluta reaguje na aktualne wydarzenia i czynniki rynkowe.

Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na zmienność cen kryptowalut, w tym na cenę Bitcoina. W ostatnich miesiącach świat został dotknięty serią znaczących wydarzeń, które z pewnością wpłynęły na zachowania rynkowe. Pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, napięcia związane z wojną Rosji z Ukrainą oraz kryzys surowcowy są tylko niektórymi z tych wydarzeń, które wywołały falę niepewności na rynkach finansowych.

Pandemia COVID-19 od początku 2020 roku wywołała ogromne wstrząsy na rynkach światowych. Wiele gospodarek stanęło w obliczu lockdownów i ograniczeń, co spowodowało niepewność wśród inwestorów. W takiej sytuacji inwestorzy często szukają alternatywnych form inwestowania, w tym kryptowalut, takich jak Bitcoin. To z kolei może wpływać na zmienność cen Bitcoina.

Kolejnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, jest konflikt między Rosją a Ukrainą. Napięcia geopolityczne i groźba eskalacji konfliktu mogą wpływać na rynek finansowy jako całość, a tym samym na ceny Bitcoina. Inwestorzy mogą reagować na takie wydarzenia, przemieszczając swoje kapitały na rynki kryptowalut w celu ochrony swojego majątku.

Dodatkowo, kryzys surowcowy może również mieć wpływ na cenę Bitcoina. Surowce takie jak ropa naftowa, gaz czy metale szlachetne są często uważane za tradycyjne aktywa inwestycyjne. W momencie, gdy ceny surowców gwałtownie się zmieniają, inwestorzy mogą poszukiwać alternatywnych form inwestowania, takich jak kryptowaluty, co może wpływać na wycenę Bitcoina.

Jakie są czynniki wpływające na kursy kryptowalut?

Kursy kryptowalut, takich jak Bitcoin, są zależne od wielu czynników, które wpływają na ich wycenę. Oto kilka głównych czynników, które mają wpływ na kursy kryptowalut:

 1. Podaż i popyt: Podstawowym czynnikiem wpływającym na kursy kryptowalut jest stosunek między podażą a popytem. Jeśli popyt na daną kryptowalutę przewyższa podaż, to zazwyczaj prowadzi to do wzrostu jej ceny, a jeśli podaż przewyższa popyt, może to prowadzić do spadku cen.
 2. Akceptacja masowa: Stopień akceptacji i przyjęcia kryptowalut przez społeczeństwo oraz instytucje finansowe ma wpływ na ich wycenę. Im większa liczba osób i firm akceptuje daną kryptowalutę jako środek płatniczy lub inwestycję, tym większy może być popyt na nią, co z kolei może wpływać na jej cenę.
 3. Regulacje prawne: Decyzje rządów i organów regulacyjnych wobec kryptowalut mogą znacząco wpływać na ich kursy. Regulacje dotyczące handlu, wymiany kryptowalut, bezpieczeństwa i zgodności prawnej mogą wprowadzać niepewność na rynku i wpływać na wycenę kryptowalut.
 4. Wydarzenia rynkowe i globalne: Wydarzenia rynkowe, takie jak ogólna sytuacja gospodarcza, zmienność na rynkach finansowych, kryzysy polityczne czy napięcia geopolityczne, mogą mieć wpływ na wycenę kryptowalut. Inwestorzy często reagują na takie wydarzenia, przemieszczając swoje środki do bezpieczniejszych aktywów, co może wpływać na kursy kryptowalut.
 5. Technologiczne innowacje i postęp: Postęp technologiczny w dziedzinie kryptowalut, takie jak wprowadzenie nowych protokołów, ulepszenia skalowalności czy rozwój aplikacji opartych na blockchain, może wpływać na wycenę kryptowalut. Innowacyjne rozwiązania mogą przyciągać inwestorów i podnosić wartość danego projektu kryptowalutowego.
 6. Konkurencja: Wpływ konkurencji między różnymi kryptowalutami również nie można ignorować. Rynek kryptowalut jest dynamiczny, a pojawienie się nowych projektów może wpływać na kursy istniejących kryptowalut. Konkurencyjne rozwiązania, które oferują większe innowacje, skalowalność i zalety dla użytkowników, mogą przyciągać inwestorów i wpływa

Wykres kursu Bitcoina

Aktualny wykres Bitcoina

Ile wynoszą średnie prowizje od handlu kryptowalutami?

Średnie prowizje od handlu kryptowalutami mogą się różnić w zależności od platformy handlowej, giełdy kryptowalut oraz rodzaju transakcji. Oto kilka ogólnych informacji na temat średnich prowizji w handlu kryptowalutami:

 1. Giełdy kryptowalut: Giełdy kryptowalut, które umożliwiają bezpośredni handel pomiędzy użytkownikami, często pobierają prowizje za każdą transakcję. Prowizje te mogą się różnić w zależności od wolumenu transakcji, rodzaju zlecenia (np. zlecenie natychmiastowe lub zlecenie z limitem) oraz statusu konta (np. dla nowych użytkowników lub użytkowników o większym wolumenie transakcji). Średnie prowizje na giełdach kryptowalut mogą wynosić od 0,1% do 0,5% wartości transakcji, ale mogą być również wyższe lub niższe w zależności od konkretnej platformy.
 2. Brokerzy kryptowalut: Brokerzy kryptowalut to platformy, które umożliwiają łatwy zakup i sprzedaż kryptowalut za pomocą tradycyjnych walut (np. dolara amerykańskiego lub euro). Prowizje od handlu na brokerach kryptowalut mogą być bardziej zróżnicowane. Mogą być pobierane w formie spreadu, czyli różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Często jest to około 0,1% – 2% wartości transakcji.
 3. Portfele kryptowalut: Niektóre portfele kryptowalut oferują funkcje wymiany, które umożliwiają użytkownikom zakup i sprzedaż kryptowalut bezpośrednio z portfela. Prowizje od handlu na tego typu platformach mogą być różne i zależą od funkcji i usług oferowanych przez konkretny portfel.

Warto jednak zauważyć, że powyższe wartości są jedynie ogólnym przykładem i mogą się różnić w zależności od konkretnej platformy handlowej oraz od warunków i promocji oferowanych przez daną usługę. Przed dokonaniem transakcji warto zawsze sprawdzić warunki handlowe i prowizje na konkretnej platformie, aby mieć pełne informacje na temat kosztów transakcji.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs Bitcoina w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Kurs Bitcoina w pierwszych kwartałach ubiegłych lat charakteryzował się zróżnicowanym zachowaniem. Oto ogólny przegląd kilku pierwszych kwartałów z poprzednich lat:

 1. Pierwsze kwartały 2020 roku: W pierwszym kwartale 2020 roku cena Bitcoina doświadczyła dużych wahań. W styczniu kurs był stosunkowo stabilny, ale w lutym zanotowano gwałtowny spadek w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. W marcu cena Bitcoina spadła jeszcze bardziej, osiągając najniższy poziom w tym okresie. Ten spadek był wynikiem ogólnych obaw na rynkach finansowych związanych z pandemią.
 2. Pierwsze kwartały 2019 roku: W pierwszym kwartale 2019 roku kurs Bitcoina miał tendencję wzrostową. Po spadku cen pod koniec 2018 roku, w styczniu 2019 roku nastąpiło odbicie, a cena zaczęła stopniowo rosnąć. W lutym i marcu kontynuowano wzrost, choć z mniejszą dynamiką. Ogólnie rzecz biorąc, pierwsze kwartały 2019 roku były okresem umiarkowanego wzrostu ceny Bitcoina.
 3. Pierwsze kwartały 2018 roku: W pierwszym kwartale 2018 roku kurs Bitcoina był bardzo dynamiczny. Na początku stycznia cena osiągnęła historyczne maksimum, ale potem nastąpił gwałtowny spadek. W lutym i marcu kontynuował się trend spadkowy, a cena Bitcoina osiągnęła najniższy poziom w tym okresie. Spadek ten był częścią większego cyklu korekcyjnego po bardzo dynamicznym wzroście w poprzednich miesiącach.

Warto jednak zauważyć, że te informacje opierają się na wcześniejszych latach, a rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny i podlega wielu czynnikom, które mogą wpływać na kurs Bitcoina. Przeszłe zachowanie niekoniecznie musi się powtarzać w przyszłości, dlatego ważne jest śledzenie aktualnych wydarzeń i trendów rynkowych w celu uzyskania najbardziej aktualnej analizy i prognoz.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność korony duńskiej

Zmienność kursu Bitcoina i zmienność korony duńskiej mogą być analizowane niezależnie od siebie, ponieważ są to różne aktywa finansowe, które podlegają różnym czynnikom wpływającym na ich wycenę. Niemniej jednak, można przeprowadzić ogólną analizę zmienności obu tych aktywów.

Kurs Bitcoina charakteryzuje się wysoką zmiennością, co oznacza, że cena tej kryptowaluty może gwałtownie się zmieniać w krótkim czasie. Przyczyny takiej zmienności są różne i mogą obejmować czynniki rynkowe, takie jak popyt i podaż, nastroje inwestorów, globalne wydarzenia ekonomiczne czy regulacje prawne. Bitcoin jest także aktywem, który często podlega spekulacjom, co może dodatkowo wpływać na jego zmienność.

Zmienność korony duńskiej zależy od różnych czynników, takich jak dane gospodarcze, polityka pieniężna, stabilność polityczna Danii oraz globalne trendy. Wpływ na kurs korony duńskiej mogą mieć także decyzje banku centralnego Danii oraz zmiany w otoczeniu międzynarodowym, takie jak zmienność na rynkach walutowych czy wydarzenia geopolityczne.

Ważne jest zrozumienie, że zmienność tych dwóch aktywów może wynikać z różnych czynników i może być różna w różnych okresach czasu. Bitcoin, jako kryptowaluta, jest bardziej podatny na spekulacje i zmiany nastrojów na rynku, podczas gdy kurs korony duńskiej jest bardziej uzależniony od fundamentalnych czynników ekonomicznych i politycznych.

Aby dokładniej zanalizować zmienność tych aktywów, warto skorzystać z narzędzi statystycznych i analizy technicznej, takich jak średnia krocząca, wskaźniki wahań, histogramy zmienności itp. Takie narzędzia mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i prognozowaniu zmienności kursu Bitcoina i korony duńskiej.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2020?

Rok 2020 był dla rynku kryptowalut, w tym dla Bitcoina, rokiem wielu istotnych wydarzeń, które miały wpływ na jego kurs. Oto kilka z tych wydarzeń:

 1. Pandemia COVID-19: Wybuch pandemii COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 roku miał ogromny wpływ na globalne rynki finansowe, w tym na rynek kryptowalut. Na początku pandemii Bitcoin doświadczył gwałtownego spadku wartości, podobnie jak wiele innych aktywów. Wywołało to falę paniki na rynku, a inwestorzy szukali bezpiecznych przystani dla swoich środków.
 2. Halving Bitcoina: W maju 2020 roku nastąpiło trzecie halving Bitcoina, czyli zmniejszenie nagrody dla górników za wydobywanie nowych bloków. Halving ma miejsce co cztery lata i ma na celu kontrolowanie podaży nowych Bitcoinów. To wydarzenie miało wpływ na podaż i może wpływać na cenę, ponieważ zmniejsza się ilość nowo wydobywanych Bitcoinów.
 3. Interwencje banków centralnych: W trakcie pandemii banki centralne wielu krajów podjęły działania w celu złagodzenia skutków kryzysu. Wielu centralnych banków wprowadziło programy luzowania ilościowego i obniżyło stopy procentowe. To działanie miało na celu stymulację gospodarki, ale jednocześnie zwiększyło obawy dotyczące inflacji i stabilności walut tradycyjnych. Wśród niektórych inwestorów wzrosło zainteresowanie kryptowalutami, w tym Bitcoinem, jako alternatywnymi formami przechowywania wartości.
 4. Wzrost zainteresowania instytucjonalnego: Rok 2020 był świadkiem rosnącego zainteresowania instytucji finansowych i dużych inwestorów Bitcoinem. Wiele znanych firm, takich jak MicroStrategy, Square i Grayscale Investments, ogłosiło zakup znacznych ilości Bitcoinów jako część swoich rezerw lub inwestycji. To zwiększone zainteresowanie instytucjonalne zwiększyło widoczność Bitcoina jako klasy aktywów i mogło mieć wpływ na wzrost jego wartości.

Warto zaznaczyć, że powyższe wydarzenia to tylko niektóre z kluczowych czynników wpływających na kurs Bitcoina w 2020 roku. Rynek kryptowalut jest podatny na wiele czynników, takich jak nastroje inwestorów, globalne wydarzenia polityczne, regulacje prawne czy postęp technologiczny. W rezultacie, kurs Bitcoina i innych kryptowalut może być dynamiczny i podlegać znacznym wahaniom.

Co może wydarzyć się z kursem Bitcoina w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie przyszłych ruchów cen Bitcoina i prognozowanie jego zmienności jest niezwykle trudne, ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i podlega wielu czynnikom. Jednakże, mogę przedstawić kilka możliwych scenariuszy dla zmienności notowań Bitcoina w najbliższych tygodniach:

 1. Kontynuacja trendu wzrostowego: W przypadku utrzymania się obecnego trendu wzrostowego, kurs Bitcoina może kontynuować swoją ścieżkę wzrostową. To może być wynikiem dalszego wzrostu zainteresowania instytucjonalnego, przyjęcia kryptowalut przez większą liczbę firm i inwestorów, a także ogólnego wzrostu świadomości i akceptacji kryptowalut jako formy inwestycji.
 2. Korekta lub konsolidacja: Po dynamicznym wzroście może wystąpić korekta, czyli tymczasowy spadek cen. To częsty scenariusz na rynku kryptowalut, ponieważ po okresach wzrostu często następuje chwilowe schłodzenie nastrojów i realizacja zysków przez inwestorów. Korekta może prowadzić do konsolidacji, czyli stabilizacji cen na określonym poziomie, zanim zostanie podjęta kolejna duża ruch.
 3. Wpływ czynników zewnętrznych: Rynki kryptowalut mogą być podatne na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak zmienność na rynkach finansowych, wydarzenia geopolityczne, regulacje rządowe czy ogólne nastroje inwestorów. Na przykład, zmienne warunki gospodarcze, polityczne lub regulacyjne mogą wpływać na zmienność notowań Bitcoina.

Ważne jest pamiętanie, że powyższe scenariusze są tylko spekulacją i nie stanowią pewnych prognoz. Kurs Bitcoina może być również podatny na nieoczekiwane wydarzenia, które mogą wpływać na jego zmienność. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych prognoz, warto śledzić aktualne informacje na rynku kryptowalut, analizy techniczne, fundamenty rynku i trendy inwestycyjne. Zawsze należy mieć na uwadze, że rynek kryptowalut jest wysokiego ryzyka, a inwestycje w niego powinny być dokonywane z uwzględnieniem własnych celów i tolerancji ryzyka.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.