Bank Centralny Federacji Rosyjskiej opublikował dalsze kroki w celu dewaluacji bilansów banków. Propozycje zawarte są w publicznym dokumencie komentującym kluczowe obszary dla rozwoju rynku finansowego objętego sankcjami.

Regulator proponuje uzupełnienie istniejącego systemu premii od wskaźników ryzyka dla kredytów walutowych i papierów wartościowych o nowe premie, w tym zróżnicowane, uwzględniające emitenta waluty – państwa nieprzyjazne lub kraje nieprzyjazne.

Ponadto Bank Rosji oceni możliwość ustanowienia wyższych wskaźników rezerwy obowiązkowej dla zobowiązań bankowych w „toksycznych” walutach. Aby zmniejszyć ryzyko walutowe, banki powinny stopniowo wycofywać stosowanie „toksycznych” walut równomiernie po obu stronach swoich bilansów. Środki regulacyjne, które zniechęcają do korzystania z walut krajów nieprzyjaznych, mogą być również stosowane wobec niebankowych instytucji finansowych.

Bank Centralny przyznaje, że mogą być wymagane dodatkowe środki, aby zniechęcić firmy z sektora realnego do używania „toksycznych” walut.

„Wskazane jest, aby organizacje niefinansowe przekazywały zgromadzone środki dewizowe w walutach nieprzyjaznych krajów na inne waluty . W odniesieniu do firm z udziałem państwa uzasadnione będzie wydanie przez rząd rosyjski odpowiednich dyrektyw (rekomendacji), ” mówi dokument.