Jednorazowe zamknięcie spowalnia wzrost płac

Według opublikowanych dziś danych GUS, nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw zatrudniającym powyżej 9 osób spadła w sierpniu do 12,7% r/r w okresie ubiegłego roku wobec 15,8% w lipcu, poniżej konsensusu rynkowego (13,5%) oraz nasza prognoza (13,8%). W ujęciu realnym, po uwzględnieniu trendów cenowych, płace w firmach spadły w sierpniu o 3,0% rok do roku w porównaniu z 0,2% wzrostem w lipcu.
Spowolnienie tempa wzrostu płac nominalnych było w dużej mierze wynikiem zakończenia jednorazowego efektu (premiowego), który w sierpniu istotnie zwiększył dynamikę płac (por. MAKROpuls z 19 sierpnia 2022 r.). Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego spadek płac między lipcem a sierpniem ma nastąpić wypłaty z poprzedniego miesiąca premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych i świątecznych, nagrody z okazji Dnia Leśnika i Dnia Inżyniera Elektryka oraz jednorazowe dodatki. Na podstawie analizy struktury płac można stwierdzić, że niższa dynamika płac wynika głównie z niższej dynamiki płac w grupie branż „górnictwo i górnictwo” (13,
% w skali roku w styczniu)8 vs 81,6 % w lipcu) oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (-2,3% w sierpniu wobec 33,2% w lipcu). Wynagrodzenia w tych dwóch sektorach spowolniły wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio o 1,8 punktu procentowego. procent i 0,9 punktu procent między lipcem a sierpniem. Uważamy, że wzrost płac powrócił tym samym do średniookresowej trajektorii w sierpniu i będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Dane z rynku pracy wskazują na spowolnienie konsumpcji). Zatrudnienie spadło o 5,7 tys. osób. Miesięczny. Jak wynika z komunikatu GUS, średni spadek zatrudnienia w sierpniu 2022 r. obejmuje między innymi zwolnienia w fabrykach, a także wypowiedzenie umów na czas określony i nie przedłużanie tych umów. W najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszego spadku dynamiki zatrudnienia ze względu na niższy popyt na pracę związany z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym.
Przyspieszający wzrost zatrudnienia i spadające płace realne w sektorze przedsiębiorstw przyczyniły się do spadku dynamiki płac realnych w sektorze przedsiębiorstw (produktu na rzecz zatrudnienia i skorygowanej średniej płacy), skorygowanej o zmiany) do -0,7% rok do roku w sierpniu w porównaniu z 2,5% w lipcu i 2,1% w II kw. Dzisiejsze dane wspierają naszą prognozę, że konsumpcja pozostała bez zmian w III kw. (wobec wzrostu o 5,5% w II kw.).

Branża samolotów trzysilnikowych
Według danych GUS dynamika produkcji przemysłowej sprzedanej w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w sierpniu do 10,9% ze wzrostu 7,1% w lipcu, pokonując konsensus rynkowy (9,9%) i poniżej naszej prognozy (11,5%). Do pobudzenia przyczynił się efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu jest to tyle samo co w 2021 r., podczas gdy w sierpniu jest o jeden dzień wyższy niż przed rokiem). produkcja. Skorygowana o czynniki sezonowe produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca w porównaniu do wzrostu o 0,5 proc. vs 9,3% w lipcu), budownictwo (9,3% vs 5,5% w lipcu). ) oraz pozostałe kategorie (8,0% vs 7,2%). W sektorach zorientowanych głównie na eksport ogólny wzrost produkcji przemysłowej był napędzany głównie przez „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” oraz „sprzęt elektryczny” (po 8 punktów). Wzrost wzrostu produkcji w branży motoryzacyjnej jest częściowo związany z przesunięciem wakacji w fabrykach samochodowych od 2021 r. Z kolei te dwa typy ograniczają przyspieszenie całkowitej produkcji przemysłowej (łącznie 1,1 pkt. proc.) to „koks i rafinowany”. produkty naftowe” oraz wytwarzane „chemikalia i produkty chemiczne”. Uważamy, że spadek aktywności w tych sektorach może być związany z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Czy ryzyko recesji technicznej maleje?
Odsezonowany wzrost produkcji przemysłowej odnotowany w lipcu i sierpniu przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa tzw. recesji technicznej w Polsce w II i III kwartale 2018 r., czyli odsezonowanego spadku PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Jednak recesja techniczna jest nadal naszym scenariuszem odniesienia. Dokładniejsza ocena wzrostu gospodarczego w III kwartale będzie to możliwe po zapoznaniu się z jutrzejszymi danymi o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej.
Uważamy, że dzisiejsze dane są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.